Stakeholderparticipatie via Virtual Reality

Terug naar alle cases

De Gemeente Eindhoven moest de luchtkwaliteit op de Vestdijk verbeteren. Hiervoor is het noodzakelijk een aanzienlijke aanpassing te doen in de verkeerskundige situatie op de Vestdijke, een door voetgangers, fietsers en automobilisten druk bezocht deel van de ring rond het centrum. Een verandering aan deze straat heeft een grote impact voor veel mensen. Om te komen tot een gedragen oplossing die tevens zou zorgen voor een betere stad werd gekozen voor een samenwerking met GriDD en onze partner Witteveen+Bos.

Om een succesvolle toekomst te realiseren was het belangrijk dat de gebruikers van de Vestdijk zich konden inleven in welke verandering werd voorgesteld, dat zij hun opmerkingen en ideeën konden delen, en dat deze input gebruikt zou worden om de voorgestelde verandering te optimaliseren voor de gebruikers.

Met een online platform waarop de toekomst via Virtual Reality (VR) kon worden ervaren, de mogelijkheid om feedback achter laten en je te verdiepen in het standpunt van andere stakeholders werd dit mogelijk gemaakt. Daarnaast werden er meerdere fysieke contactmomenten georganiseerd (workshops op de Vestdijk en tijdens de Dutch Design Week) om ook buiten het digitale domein mensen te betrekken.

  • Toetsen of er draagvlak is voor het voorstel van de nieuwe verkeerssituatie om daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren op de Vestdijk
  • Inhoudelijk betrekken van de gebruikers van de Vestdijk in het ontwerp van de toekomst van hun woon- en werkomgeving
  • Komen tot een door gebruikers gedragen oplossing voor de Vestdijk om naast de luchtkwaliteit ook de leefbaarheid te verbeteren
Getekende afbeelding van Vestdijk met als tekst in de banner: 'Beleef de Vestdijk'

Aanpak

De aanpak voor dit project kenmerkt zich door het centraal stellen van de gebruiker in alles. Op basis van gebruikerswensen zijn een zestal ontwerpprincipes opgesteld, welke de basis vormden voor het user experience concept. Dit concept vormde voor ons en onze partners de richtlijn bij het ontwerpen van de verschillende uitingen.

Het bleek bijzonder belangrijk om de toekomst tastbaar te maken. VR bleek hiervoor de ideale technologie om iemand echt te kunnen onderdompelen in de voorgestelde oplossing en de voor- en nadelen hiervan ook echt te ervaren. Daarbij was het erg belangrijk om gedeelde opmerkingen en vragen ook echt serieus te nemen, hoe groot of klein deze ook waren. Onze user centered aanpak gaf nadruk aan het feit dat dit niet gewoon een verandering van een straat is, maar de verandering van iemands leefomgeving.

Op de website werd daarom niet alleen het voorstel gepresenteerd, maar werd ook ingezoomd op onderwerpen als luchtkwaliteit, verkeersdrukte en verandering in reistijd. Daarnaast werd er aandacht geschonken aan het verloop van het proces van het project en wat dan de volgende stappen zouden zijn. Tijdens de fysieke workshops werden verschillende groepen mensen bij elkaar gebracht om onderwerpen uit te werken waarop de meningen verschilden en wederzijds begrip nodig was om tot een oplossing te komen.

De laatst genomen stap in het proces is om ook werkelijk in de fysieke ruimte te experimenten door kruispunten te verleggen met betonblokken, en fietspaden te verplaatsen. Hiermee werd getest of het voorstel het gewenste resultaat heeft voordat er een definitieve verandering doorgevoerd wordt. Allemaal met als doel om de Vestdijk voor alle gebruikers te verbeteren.

Fietsen fiets op fietspad bij Vestdijk

Resultaat

  • Binnen vier weken na livegang waren meer dan 3500 individuele stakeholders betrokken bij het project
  • Deze stakeholders zorgden voor 1250 reacties met waardevolle input
  • Deze reacties zijn vertaald naar 200 eisen en wensen aan het ontwerp van de nieuwe Vestdijk
  • 83% van de stakeholders was het eens met de noodzaak voor verandering
  • 60% vond dat de voorgestelde oplossing het gewenste resultaat gaat brengen

Wat vinden we zo interessant aan dit project?

Het Beleef de Vestdijk project gaf GriDD de mogelijkheid om onze kunde in het betrekken van gebruikers in het fysieke domein te demonstreren. In plaats van het verbeteren van een digitaal kanaal, werd nu de gebruiker van een fysieke straat meegenomen door een verandering. Door hen serieus te nemen en hun feedback te gebruiken om het ontwerp te verbeteren, geloven we dat we echt hebben geholpen de Vestdijk leefbaarder te maken.

 

 

Laptop met daarop de verkeersdrukte rondom Vestdijk

“Met deze site krijgen we een grotere en betere respons in een relatief korte tijd. Daarmee kunnen we ons bestuur, onze burgers en overige stakeholders goed voorzien van informatie en ook onze ontwerpinformatie verzamelen. Met deze site hebben we ten opzichte van de traditionele participatieaanpak een waardevolle extra communicatiemogelijkheid. Ik verwacht dat we deze innovatieve aanpak bij nog meer projecten gaan toepassen.”

Stakeholderparticipatie met behulp van virtual reality

Om alle betrokkenen en geïnteresseerden te informeren ontwikkelde GriDD samen met haar partners een website waar de plannen gevisualiseerd werden in een 360 graden omgeving die via de website of in virtual reality te bekijken was.

Inspraakavonden met 3d modellen en VR-beleving

Bewoners en ondernemers hebben op een inspraakavond meegedacht over de herinrichting van de Vestdijk. Zij hadden de kans om door middel van een 3d-model letterlijk invloed uit te oefenen op de inrichting. Alle geuite zorgen, aandachtspunten en ideeën werden vastgelegd.

Inzicht en openheid via een online platform

Op een interactief online informatieplatform kunnen bezoekers een eerste voorstel voor de nieuwe inrichting van de Vestdijk vanuit een zelfgekozen perspectief bekijken. Door virtueel hun eigen routes af te leggen, kunnen bezoekers de bereikbaarheid van hun woningen of winkels onderzoeken. De reacties of suggesties die zij achterlieten zijn via een gestructureerde vragenstelling verzameld en vormen de basis voor een klanteiseninventarisatie.

Visualisatie van de situatie in een infographic

Om de basis van project Beleef de Vestdijk inzichtelijk te maken is een infographic gecreëerd. De basis voor de infographic is een situatieschets waarin het beeld getoond wordt van de huidige situatie naast de toekomstvisie van de Vestdijk.

Gerelateerd werk